Privacybeleid

Persoonsgegevens en privacy in Huisartsenpraktijk De Vorssel

Algemeen

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u hierover te informeren.

Huisartsenpraktijk De Vorssel

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk De Vorssel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de zorgverlening.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage in en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Vorssel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Voor verstrekking van uw gegevens aan derden hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk De Vorssel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via LSP (Landelijk Schakelpunt) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergie├źn (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw pati├źntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier digitaal per beveiligde e-mail overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u zich heeft ingeschreven bij uw nieuwe huisartsenpraktijk. Let op; u dient zich eerst bij uw oude huisarts af te melden.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.